Privacyverklaring

Sociality Support hecht er groot belang aan alle werkzaamheden uit te voeren conform de AVG wet. Sociality Support is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Sociality Support verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze hulpverlening en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Sociality Support verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Godsdienst of levensovertuiging
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Client Nummer
 • Burgerlijke stand
 • Huisartsgegevens
 • Kopie geldig legitimatiebewijs
 • Leefsituatie
 • Kopie verwijsbrief
 • Postcode
 • Werk
 • Opleidingsniveau
 • Medische gegevens
 • Beroep
 • Zorgverzekeraar en polisnummer

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten

Persoonsgegevens van cliënten worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden
 • Toestemming van de betrokken persoon;
 • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de behandelovereenkomst

Geautomatiseerde besluitvorming

Sociality Support neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Sociality Support) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Sociality Support bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen van persoonsgegevens:

 • Gedurende de hulpverlening loopt bij Sociality Support, dit kan variëren van 6 maanden tot 2 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Sociality Support verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Sociality Support blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Sociality Support gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Sociality Support en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdragen van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@socialitysupport.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Sociality Support wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht

in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Sociality Support neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan telefonisch contact op met ons of via info@socialitysupport.nl

Vragen?

Als u naar aanleiding van onze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!